CAMPEONATOS DE EUSKADI DE AJEDREZ CADETE Y JUVENIL
.Inicio/Asiera.Bases/Oinarraiak.Jugadores/Xakelariak.Partidas/Partidak.Fotos/Argazkiak .

CAMPEONATOS DE EUSKADI DE AJEDREZ
CADETE Y JUVENIL

EIBAR del 23 al 27 de Abril de 2019 - APRIRILAren 23tik 27ra

Bases / Oinarriak


- Arbitro del Campeonato: J.Manuel Villanueva.
- Apoyo Técnico : Ibón Martin

BASES DE LOS CAMPEONATOS DE AJEDREZ - 2019
JUVENILES (Sub.19)

01. El torneo se disputara por Sistema Suizo basado en el rating a 7 rondas, del 23 al 27 de abril de 2019. Los emparejamientos se realizarán con el programa informático Swiss Manager aunque serán revisados por el equipo arbitral.

02. Las partidas se celebrarán en la Universidad Laboral de Eibar / Centro de Enseñanzas Integradas.

03. El horario previsto de las sesiones será el siguiente:
  23 de abril (Martes): 15:45 Presentación y reparto de habitaciones
  23 de abril (Martes): 16:00 Reunión arbitral con los delegados
  Ronda 1: 23 de abril (Martes):   16:15
  Ronda 2: 24 de abril (Miércoles):09:30
  Ronda 3: 24 de abril (Miércoles):16:00
  Ronda 4: 25 de abril (Jueves):   16:00
  Ronda 5: 26 de abril (Viernes):  09:30
  Ronda 6: 26 de abril (Viernes):  16:00
  Ronda 7: 27 de abril (Sábado):  15:00
  El horario de todas las rondas salvo el de la 1ª, queda sujeto a la aprobación en la reunión que el equipo técnico mantendrá con los delegados de los participantes el día 23 de abril tras confirmarse el horario de comidas de la Residencia.

04. El ritmo de juego será 90 minutos con 30 segundos de incremento, acumulativo por cada jugada, empezando desde la 1ª, anotándose todos los movimientos.

05. Los relojes se pondrán en marcha a la hora indicada para el comienzo de cada sesión, dándose por perdida la partida a todo jugador que comparezca ante el tablero media hora después de la señalada para el inicio de cada ronda.

06. La incomparecencia no justificada de un jugador en la primera ronda causara su automática eliminación del Torneo, en rondas sucesivas causara su eliminación con una incomparecencia.

07. No se permitirán análisis en la sala de juego, pudiéndose realizar en un local acondicionado para tal fin una vez finalizada la sesión de juego. Para tal efecto queda destinada la sala de análisis, a donde no podrán trasladarse ni los juegos ni los relojes destinados a la competición.

08. Se recomienda a los participantes la notificación al árbitro cuando, por razón justificada, abandonen la sala de juego en el transcurso de sus partidas. Queda prohibido a los jugadores el acceso a la sala de análisis mientras sus partidas estén en juego.


09. Los emparejamientos de la primera ronda se harán públicos en el acto de apertura del Torneo. En las rondas siguientes se darán a conocer con suficiente antelación.

10. Comportamiento.- Los Delegados velarán por el correcto proceder de los participantes.La FVA tiene designado el Comité de Disciplina Deportiva, ante el cual se presentaran los problemas planteados en el desarrollo del campeonato. Se aplicara lo dispuesto en el vigente Reglamento de Disciplina Deportiva de la FVA.

11. Teléfono móvil y medio electrónico: se recuerda que no esta permitido el uso del teléfono móvil, programa informático o medio electrónico durante el desarrollo de la partida. Los móviles deberán estar en las habitaciones o, en su defecto, dárselos al árbitro.
El árbitro tomara la decisión oportuna en caso de incumplimiento.


12. Los sistemas de desempate serán los siguientes:
  a) Bucholz Medíano.
  b) Bucholz total.
  c) Progresivo. r
  d) Resultado particular

 

CADETES (Sub.16/Sub 14)  del 24 al 27 de Abril de 2019
  24 de Abril (Miércoles): 15:45 Presentación y reparto de habitaciones
  24 de Abril (Miércoles): 16:00 Reunión arbitral con los delegados

  Ronda 1: 24 de abril (Miércoles): 16:15
  Ronda 2: 25 de abril (Jueves):     09:30
  Ronda 3: 25 de abril (Jueves):     16:00
  Ronda 4: 26 de abril (Viernes):    09:30
  Ronda 5: 26 de abril (Viernes):    16:00
  Ronda 6: 27 de abril (Sábado):    15:00

*Bases complementarias similares a las del Campeonato. Juvenil.
*Se establecerá Clasificación final de Cadetes y especial de Sub.14 .

 


Oinarriak

01. Txapelketan lehia zedin, 2019ko apirilaren 23tik 27ra, 7 errondatarako rating-ean oinarritutako Sistema Suitzarragatik. Parekatzeak Swiss Manager programa informatikoaz egingo dira nahiz eta epailearen taldeak ikuskatu.

02. Partidak ospatuko dira Osatutako Eibarko Irakaskuntzeta Zentroan.

03. Saioetako aurrez ikusitako ordutegia hurrengoa izango da:

  Apirilak 23 (Asteartea): 15:45  Aurkezpena eta gela-banaketa
 Apirilak 23 (Asteartea): 16:00 Ordezkariekiko epailearen bilera
Lehenengo jardunaldia: Apirilak 3 (asteartea) 16:00tan
Bigarren jardunaldia: Apirilak 4 (asteazkena) 09:30tan
Hirugarren jardunaldia Apirilak 4 (asteazkena) 16:00tan
Laugarren jardunaldia Apirilak 5 (osteguna) 16:00tan
Bostgarren jardunaldia Apirilak 6 (ostirala) 09:30tan
Seigarren jardunaldia Apirilak 6 (ostirala) 16:00tan
Zazpigarren jardunaldia: Apirilak 7 (larunbata) 15:00tan
1.ekoa izan ezik erronda guztietako ordutegia, talde teknikoak mantenduko duen bilerako onespenari lotuta parte-hartzaileen ordezkariekin elkartzekoa da apirilaren 3an Bizilekuko bazkari ordutegia egiaztatu ondoren.

04. Jokaldi guztiak 90 minututan burutuko dira, jokaldi bakoitzeko 30 segunduko gehikuntzarekin.

05. Erlojuak martxan jarriko dira partida bakoitzerako adierazitako orduan, partida galdutzat emango zaiolarik erronda bakoizaren hasierarako adierazitako ordua baino ordubete beranduago iristen den jokalariari.

06. Lehen errondan justifikatu gabe ez agertzeak jokalariaren eliminazio automatikoa eragingo du, ondorendo errondetan justifikatu gabeko bi ez agertzek eragingo dute eliminazioa.

07. Jokatzeko gelan ezin dira analisiak egin, horretarako bereziki prestaturiko gelan egin daitezke partida bukatu ondoren. Analisi-gelara ezingo dira txapelketarako jokoak ezta erlojuak eraman.

08. Jokalariei gomendatzen zaie jokatzen dauden bitartean arrazoi justifikatu bat dela eta jokatzeko gelatik atera behar badira, arbitroren bati jakinaraztea. Jokalariek debekatuta daukate analisi-gelara sartzea beraien partidak jokoan dauden bitartean.

09. Lehen errondako parekatzeak publikoak egingo dira Txapelketako irekiera ekitaldian. Ondorengo errondetan aurrerapen nahikoarekin jakinaraziko dira.

10. Portaera.- Ordezkariek zuzena zainduko dute FVAko  partaideak. FVAk etortzeak du Diziplinarako Batzordea izendatuta Kiroletakoa, zeinen aurrean txapelketaren garapenean planteatutako arazoak izan zitezen. Kiroletako Diziplinako FVA-ko indarreko Araudian jarritakoa eman zedin.

11. Telefono mugikorra eta erdi elektronikoa: gogoratzen da ez hau telefono mugikorraren erabilera baimenduta, programa informatikoa edo abiatzearen garapenean zeharreko elektronikari erdia. Mugikorrek geletan egon behar izango dute edo, bere akatsean,
arbitroari eman.

Arbitroak erabaki egokia har zezan ez betetzerik egotekotan.

12. 13. Berdinketak ebazteko erabiliko diren sistemak hauek dira:
a) Bucholz ertaina.
b) Bucholz guztira.
c) Progresiboa.
d) emaitza partikularra

Kadeteak  (Sub.16/Sub 14)

  Apirilak 23 (Astezkena): 15:45  Aurkezpena eta gela-banaketa
 Apirilak  27 (Asteartea): 16:00 Ordezkariekiko epailearen bilera
Lehenengo jardunaldia: Apirilak 4 (azteazkena) 16:15tan
Bigarren jardunaldia: Apirilak 5 (osteguna) 09:30tan
Hirugarren jardunaldia Apirilak 5 (osteguna) 16:00tan
Laugarren jardunaldia Apirilak 6  (ostirala) 09:30tan
Bostgarren jardunaldia Apirilak 6 (ostirala) 16:00tan
Seigarren jardunaldia Apirilak 7 (larunbata) 15:00tan
xapelketakoen antzeko Jubenil Arauak osagarri. 
Sub.14-etako azkeneko Sailkapen Kadeteetako eta berezia ezarriko du

 
.Inicio/Asiera.Bases/Oinarraiak.Jugadores/Xakelariak.Partidas/Partidak.Fotos/Argazkiak .